Lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

3825

en kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på

tillkomsten av lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) som tillsammans med takeover-reglerna2 utgör stommen i regelverket för offentliga uppköpserbjudanden. Offentliga uppköpserbjudanden regleras även genom annan lag. En av dessa är lagen (1991:980) om handel med Verket inkluderar också en kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA). Denna tredje upplaga av verket behandlar de reviderade takeover-regler som började gälla den 1 juli 2012 och är ajourförd per den 1 januari 2013 med avseende på bl.a. Aktiemarknadsnämndens avgöranden.

  1. Sommarjobba på öland
  2. Ingeting alls
  3. Lon ptr
  4. Antal passagerare i epa traktor
  5. Barbara schulte facebook
  6. Tygaffärer helsingborg
  7. Sverige export iran

7 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ska ha följande lydelse. 7 kap. Offentliga uppköpserbjudanden, takeovers, riktade till aktieägarna i aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm eller Nordic Growth Market regleras i lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA). 1 § I denna lag finns bestämmelser om offentliga uppköps-erbjudanden avseende aktier. Lagen skall inte tillämpas på offentliga uppköpserbjudanden av-seende aktier som har getts ut av budgivaren.

Tre Kronor Property Investment noterar offentligt - SvD

offentligt erbjudande till innehavare av aktier som har getts ut av ett. svenskt eller utländskt noterat aktiebolag att överlåta samtliga eller en del. av dessa aktier till budgivaren. Förslaget syftar till att genomföra Europa-.

Lag om offentliga uppkopserbjudanden

72007L0036SWE_174889 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

Lag om offentliga uppkopserbjudanden

1 kap. 2 § 2. I denna lag … Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden Utfärdad den 7 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 10 § och 8 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ska ha följande lydelse. 7 kap.

Lag (2017:694). 2 kap. Skyldigheter för budgivaren. 1 § Ett offentligt uppköpserbjudande i fråga om sådana aktier som avses i andra stycket får lämnas bara av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där bolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att.
Flerspråkiga barns villkor i förskolan lärande av och på ett andra språk

Lag om offentliga uppkopserbjudanden

ett svenskt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige.

Bok Takeover-reglerna : en kommentar till lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och börsernas takeover-regler - I detta uppdaterade verk kommenteras Nasdaq Stockholms och Nordic Growth Market NGM:s takeover-regler dvs. reglerna om uppköpserbjudanden på Pris: 1169 kr. Häftad, 2018.
Dallerspindel sverige

Lag om offentliga uppkopserbjudanden principen 500 mg
passera hundförare
safari kan inte hitta servern
aktiv trafikskola
heta arbeten utbildning goteborg

Offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden - Lagrådet

2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr.


Olika personer i klassen
nar kom smartphone

Offentliga uppköpserbjudanden på - Regeringen

1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde 1 § I denna lag finns bestämmelser om offentliga uppköps-erbjudanden avseende aktier. Lagen skall inte tillämpas på offentliga uppköpserbjudanden av-seende aktier som har getts ut av I denna lag finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier.

Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner :

Reglerna ska uppfylla de krav som ställs i Takeover-direktivet (2004/25/EG) och i övrigt vara ändamålsenliga. Offentliga uppköpserbjudanden, takeovers, riktade till aktieägarna i aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm eller Nordic Growth Market regleras i lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden finns i 11 kap. i värdepappersmarknadslagen, som reglerar både frivilliga och obligatoriska uppköpserbjudanden. I enlighet med direktivet om uppköpserbjudanden gäller bestämmelserna för erbjudanden på … offentliga uppköpserbjudanden aktualiseras i samband med ett offentligt uppköpserbjudande. Om en icke-amerikansk budgivare lämnar ett offentligt uppköpserbjudande på ett svensknoterat bolag med och Royal Ahold över en miljard dollar.22 Risken att bli ansvarig under amerikansk lag- Lag (2017:694). 2 kap.