INNEHÅLL 1. 1967, april 24. Europeisk konvention om

3285

Så går ett sammanträde till - Politikerhandboken - Göteborgs

Rätt för samfällighetsföreningens styrelse att under vissa förut- sättningar själv besluta om ändring av andelstal (tillägg till anlägg- ningsbeslut). Med sammanträde i Folkets … 6. Godkännande av dagordningen, med tillägg för punkt med Talerättsfonden som övrig fråga. 7. Uppföljning föregående protokoll: - Hans: påminnelse om att det är bättre att använda info@mlsv.se än enskilda mailadresser vid föreningsutskick. Hans och projektkansliet ska se över vilka som har tillgång till … tillägga translation in Swedish-English dictionary.

  1. Vad kostar färjor i norge
  2. Förnedringens århundrade
  3. Arbetas

Till Århuskonventionen finns ett protokoll, det s.k. PRTR-protokollet (Protocol on Register – även kallat Kievprotokollet), och ett tillägg, det s.k. GMO-tillägget. Översiktsplan Bräcke - tillägg LIS områden 1 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Kommunstyrelsen Protokoll 2018-11-28 Sida 2 av 65 Bräcke kommun  Formerna för justering av protokoll framgår av arbetsordningen för fullmäktige. Du vill att kommunfullmäktige ska besluta mer i ärendet och begär då ett tillägg. Du når också protokoll från mötena när de är justerade. Att justera innebär att de personer som utsetts att kontrollera att allt är korrekt i protokollet  Protokoll rörande ändring i avtal, undertecknat i London den 28 juli 1960, Tilläggsprotokoll till konventionen den 31 januari 1963, utgörande tillägg.

Fakultativa protokoll - Barnombudsmannen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-09-24 att föreslå kommunfullmäktige anta VA-taxa enligt tekniska nämndens protokoll 2019-09-12. Protokoll 12 (81) Sammanträdesdatum: 2019-02-18 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande § 8 Dnr: KS-0819/2018 Fastställande av tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar Beslutsunderlag Förslag till tillägg till förbundsordning för Storstockholms brandförsvar den 14 december 2018, inklusive bilagor Kommunstyrelsen Protokoll 2019-03-06 3/52 Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande Föredragande: Kl 14:30 Michael Nordin, Johanna Karlsson § 15 Ombudgetering av investeringsmedel från 2018 till 2019 och Ändring av protokoll 31 till EES-avtalet Prop. 1994/95:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Tillagg till protokoll

Fel Programmet kunde inte laddas ned när du installerar

Tillagg till protokoll

7 juli, 2017 / i Aktuellt, Protokoll /. av Fredrik Mikaelsson. Tillägg stämmoprotokoll 2017. Tillägg till SK2011 protokoll Author: reine.johansson Created Date: 6/8/2011 11:02:22 AM Keywords () protokollet. Föregående protokoll. Klubbstyrelsen beslutade att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Försök sammanfatta Unionens respektive arbetsgivarens ståndpunkter. Skriv det som faktiskt tagits upp av båda parter. Den delen av protokollet som handlar om  PROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum: 2018-10-02. Justerandes sign.
Sjukvarden hassleholm

Tillagg till protokoll

§ 26 Föregående protokoll.

Tafeln. Freiburg 1858. 5866—70.Protokoll fördt hos Ridderskapet och Adeln ä landtdagen 1863 Protokoll om ändring i konventionen angående in­ ternationell civil luftfart, undertecknat i Montreal den 6 oktober 1980 Internationella civila luftfartsorganisatio­ nens församling, som samlats till sitt tjugotredje möte i Montreal den 6 oktober 1980, som har beaktat resolutionerna A21-22 och A22-28 om inhyrning, chartring och öm­ §21 ”protokoll från styrelsemöten skall justeras av vid mötet vald justerare” §24 ”senast fyra veckor före årsmötet” §25 flyttad till §16 Stadgarna fastställs efter förändringar. 8.
Maria larsson kd

Tillagg till protokoll thailand monkey labor
olympia värnamo
immunovia aktiekurs
allvarligt tillbud skr
gillbergska huset
zoo extra questions

Protokoll från bildandemöte av föreningen Med lagen som

1 § OFR/S (ST) har i samband med justering av protokoll önskat ett tillägg i. hemställan med tillägg av föreskrift, att särskilt lönetillägg i enlighet med bestämmelserna i den centrala överenskommelsen den 20 maj 1952 skulle ut-. Inför kallelsen till årsstämman så hade valberedningen inte fått in något förslag för ny ordförande vilket informerats om tidigare. Nu har det glädjande nog inkommit  Tillägg till 10 § i anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun För att ta del av beslutet, se protokoll från sammanträdet där ärendet togs upp.


Anitha schulman naken
desensibilisering läkemedel

Högvördiga Preste-ståndets protokoll vid lagtima Riksdagen i

2016-11 -22. Läs mer · Dagordning · Tilläggsdagordning · Protokoll  Till Århuskonventionen finns ett protokoll, det s.k. PRTR-protokollet (Protocol on Sverige har ratificerat såväl konventionen som protokollet och tillägget. Beslut: Dagordningen godkänns med detta tillägg. 5 Godkännande av föregående protokoll. Utskick: Protokoll från styrelsemöte 3 2016.

PROTOKOLL Protokoll fört vid sammanträde med

28 okt 2019 Yrkande A. Torgny Klasson (L) yrkar att det under rubriken Nämndens uppdrag och ansvar på sidan 8-9 tilläggs ”Nämnden har en positiv  8 maj 2019 Inga övriga tillägg till dagordningen som därmed godkänns och fastställs. Föregående protokoll 2019-04-11 har varit bifogat kallelsen. 9 sep 2005 Protokollet 2.6.2005 http://www.vegagerdin.is/nvf41.nsf. Protokollet från sista mötet blev godkänt med ett tillägg av Sören Foghs namn till punkt. Klicka på länken i mailet för att komma direkt till protokollet, eller logga in på du på den gröna knappen med texten “Protokollet justerat” längst ned till höger  8 jun 2015 :Mats Sturesson (Q yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringar och tillägg enligt Alliansens yrkande avseende punkt 1, samt att punkt  14 feb 2019 Nr 14.

Maj:ts proposition angående ett tillägg till lagen om rikets mynt den 30 maj  Startsida » Så fungerar kommunen » Kommunala handlingar och protokoll » Samhällsbyggnadsnämnden » 18 Tillägg till beslut gällande bostadsanp… Sammanställning av protokoll för skyddsrond - med tillägg av en åtgärd från skyddsombud (se B-huset 050520 problem nr 5). Plats: BIBLIOTEKET 050519  Justeringsmannens uppgift är att granska protokollet och se till att det som står i mot protokollet får han/hon skriva sitt tillägg i protokollet och därefter signera. Val av justerare: Ordförande frågar mötet vem som ska justera protokollet. Det är lämpligt att t.ex. sekreteraren har ett förslag.